geodezja klasyczna

Oferujemy geodezyjną obsługę różnego rodzaju inwestycji rozpoczynając od etapu projektu, poprzez realizację a kończąc na inwentaryzacjach powykonawczych. Ofertę naszą kierujemy do klientów indywidualnych, biur projektowych a także firm budowlanych.

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest jednym z załączników dokumentacji sporządzanych podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Mapę do celów projektowych tworzy się na kopii aktualnej mapy zasadniczej.

Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości jest postępowaniem zmierzającym do wydzielenia nowych działek gruntu przy uwzględnieniu całości uwarunkowań prawnych. W wyniku podziału terenów zabudowanych, rolnych czy leśnych, powstają nowe działki, a ich oznaczenie oraz prawo własności ujawniane jest w księdze wieczystej. Czas wykonania podziału uwarunkowany jest głównie procedurami administracyjnymi, ale również jakością otrzymanych dokumentów.

yznaczenia/wznowienia znaków granicznych

Wyznaczenia/wznowienia znaków granicznych

Wznowienia granic dokonujemy wtedy, gdy granice sąsiadujących ze sobą nieruchomości zostały już prawnie ustalone podczas: postępowania rozgraniczającego, postępowania podziałowego, scaleniowego, wywłaszczeniowego albo prawomocnego orzeczenia sądu.

Procedura wznowienia przebiegu granic polega na przywróceniu stanu uszkodzonych, zniszczonych albo przesuniętych znaków granicznych, zgodnie z przebiegiem wynikającym z archiwalnej i aktualnej dokumentacji geodezyjnej, która stanowi podstawę i dowód w sprawie.

Ustalenie przebiegu granic

Najczęściej wykonywane są wyznaczenia granic do celów ewidencyjnych. Procedura jest w tego typu pracy mocno uproszczona w stosunku do rozgraniczenia nieruchomości. Taką procedurę przeprowadza się w przypadku kiedy brak jest możliwości określenia położenia punktów granicznych, lecz nie ma sporu granicznego. Geodeta zawiadamia strony o terminie ustalenia granic i na spotkaniu z właścicielami nieruchomości oraz sąsiadami ustala granice podpisując przy tej okazji protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Podstawą do ustalenia granic są w kolejności:

  1. zgodne wskazania właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  2. ostatni spokojny stan władania
  3. zbadane położenie znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzenia analizy wszelkich dostępnych dokumentów
Ustalenie przebiegu granic
Wytyczenia obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu

Wytyczenia obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu

Zlecenie wytyczenia obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu ma na celu przestrzenne usytuowanie ich zgodnie ze sporządzonym projektem budowlanym i jest pierwszą czynnością, która zostanie zapisana w dzienniku budowy. Geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego wskazuje na gruncie miejsca, w których położone są charakterystyczne punkty np. budynku (zazwyczaj narożniki bądź osie ścian) oraz – w zależności od inwestycji – zaznacza wysokość poziomu podłogi parteru, natomiast w wypadku sieci lub przyłączy, punkty zmiany trasy (załamań).

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast (w wypadkach określonych w ustawie sądy) z urzędu lub na wniosek strony. Czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta biorąc pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku braku danych, o których mowa, lub gdy dane te są niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt ugody. Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w sprawie, przekazania sprawy sądowi. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta. Wójt, burmistrz, prezydent miasta umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego. Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje ustalające przebieg granic nieruchomości sąd lub organ rozstrzygający przesyła z urzędu w terminie 30 dni do sądów rejonowych właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do właściwych starostów, w celu ujawnienia ich w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków.

Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu

Zakończeniem procesu inwestycyjnego jest inwentaryzacja powykonawcza. Zgodnie z prawem, inwentaryzację należy wykonać dla wszystkich obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Dotyczy to przede wszystkim budynków jak i sieci uzbrojenia terenu. Wynikiem inwentaryzacji jest wprowadzenie zmian w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym oraz mapa inwentaryzacji powykonawczej, która stanowi część dokumentacji budowy. Cała dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji jest niezbędna do wydania decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Wykazy zmian danych ewidencyjnych

Wykaz zmian danych ewidencyjnych ma na celu pokazanie zmian, jakie się dzieją z daną działką lub budynkiem i ujawnienie zmian w ewidencji gruntów oraz księgach wieczystych. Zmiany ujawnianie są na podstawie wykonanych przez geodetę uprawnionego wykazów zmian oraz wniosków złożonych do właściwego urzędu, bądź sądu przez właścicieli nieruchomości wniosków. Zmiany takie mogą też być wprowadzone do ewidencji gruntów prowadzone przez odpowiednie Starostwo Powiatowe – „z urzędu”.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonywane są po to by określić wysokość mierzonych obiektów oraz terenu.

Strona główna