geodezja klasyczna

Zajmujemy się wykonywaniem pomiarów i ich opracowaniem w procesie realizacji obiektu budowlanego. Dodatkowo przeprowadzamy obserwacje stanu oraz badamy zachowanie różnych budowli, obiektów inżynieryjnych w trakcie ich eksploatacji.

Mapy do celów projektowych

Geodezyjna obsługa inwestycji

Kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego nazywa się zbiór czynności geodezyjnych, które wykonywane są podczas realizacji wszelkich inwestycji budowlanych budownictwa ogólnego, przemysłowego, wodnego, komunikacji oraz innych urządzeń inżynieryjnych. W zakresie czynności geodezyjnych naszej firmy szczególnie wyróżnić można wytyczenie budowli na terenie budowy, niezbędne pomiary i kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy oraz inwentaryzację powykonawczą. Geodezyjne wytyczanie budowli w terenie jest zapewnieniem przestrzennego usytuowania obiektu, zgodnego z projektem, przede wszystkim zachowaniem przewidywanego w projekcie usytuowania tyczonych obiektów względem granic działek, sąsiednich obiektów istniejących, jak również projektowanych.

Wytyczenia budynków oraz osi konstrukcyjnych

Prace te polegają na odpowiednim zamarkowaniu w terenie: osi konstrukcyjnych budowli, czy też punktów załamania projektowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, jak również stabilizację punktów osnowy realizacyjnej i reperów wysokościowych. Opis wykonanych czynności geodezyjnych zostaje wpisany do dziennika budowy i podpisany przez geodetę uprawnionego.

Podziały nieruchomości
Monitoring przemieszczeń i odkształceń (kominów, chłodni masztów)

Monitoring przemieszczeń i odkształceń (kominów, chłodni masztów)

Wszelkie budowle wzniesione przez człowieka ulegają procesom zmiany swojej geometrii oraz położenia względem otoczenia. Jednym z najczęściej wykorzystywanych metod monitoringu budowli są geodezyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń. Zmiana wymiarów i kształtu obiektów budowlanych nazywana jest odkształceniem, natomiast zmiana położenia, ale bez zmiany wymiaru i kształtu nazywa się przemieszczeniem. Dzięki pomiarom przemieszczeń i odkształceń uzyskujemy dane i poddajemy ocenie stan techniczny oraz prawidłowość funkcjonowania użytkowanego obiektu. Przemieszczenia, odkształcenia i osiadania to zmiany natury geometrycznej, odbywające się na przestrzeni kilku miesięcy czy lat, dlatego pomiary wykonywane są przez nas w określonych odstępach czasowych.

Pomiary kontrolne torów suwnicowych oraz innych układów torowych

Prawidłowa geometria elementów jezdnych suwnicy jest podstawą do poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. Dla prawidłowej pracy suwnicy określane są: czy szyny są prostoliniowe i równoległe do siebie, oddalone od siebie w płaszczyźnie poziomej i pionowej o wielkości ustalone w projekcie.

Pomiary kontrolne torów suwnicowych oraz innych układów torowych
Pomiary mas ziemnych

Pomiary mas ziemnych

Zagadnienie obliczania objętości mas występuje przy wykonywaniu różnego rodzaju prac ziemnych związanych z budową osiedli mieszkaniowych, zakładów przemysłowych, tras komunikacyjnych, tras inżynierskich a także przy określaniu wielkości wydobycia złoża metodami odkrywkowymi, czy też przy inwentaryzacji składowisk materiałów sypkich. Podstawową zasadą obowiązującą przy obliczaniu objętości brył nieregularnych jest ich podział na elementarne bryły geometryczne w celu zwiększenia dokładności wyznaczenia objętości, a szczegółowość tego podziału uzależnia się od stopnia nieregularności powierzchni topograficznej.

Wykonujemy pomiary objętości mas ziemnych: wykopów, nasypów, hałd kruszyw i innych składowanych materiałów sypkich.

Precyzyjne pomiary geometrii maszyn przemysłowych

Oferujemy szereg pomiarów diagnostycznych wysokiej dokładności pozwalających ustalić występowanie wad geometrycznych w konstrukcji maszyn i urządzeń. Kontrola parametrów geometrycznych obiektów budowlanych, dużych maszyn, technologii przemysłowych dla których określamy prostoliniowość, równoległość, płaskość, prostopadłość, pionowość, nachylenie itd.

Precyzyjne pomiary geometrii maszyn przemysłowych
Pomiary zwisów przewodów energetycznych

Pomiary zwisów przewodów energetycznych

Zadaniem geodety są pomiary tzw. zwisów kabli z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia, wilgotności. Zależnie od zlecenia, konieczne są pomiary zwisów linii, wysokości punktów zawieszenia kabli, wysokości słupów, przekroje linii, pomiar wszelkich elementów naziemnych niezwiązanych z linią energetyczną takich jak drzewa, budynki, ogrodzenia itp.