geodezja klasyczna

Fotogrametria to technika pozwalająca na odtworzenie kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów z wykorzystaniem zdjęć. W naszej działalności do opracowań wykorzystujemy fotogrametrię niskopułapową (ang. low-altitude aerial photogrammetry) – z zastosowaniem dronów (BSP – bezzałogowych statków powietrznych, ang. UAV – unmanned aerial vehicle). Dzięki tej technologii w bardzo krótkim czasie jesteśmy w stanie pozyskać informację na temat terenu o obszarze od kilku do kilkuset hektarów w bardzo wysokiej rozdzielczości sięgającej 1 cm.

Wykonywane opracowania są wpasowywane do Polskiego Układu Współrzędnych 2000, co umożliwia porównanie uzyskanych danych z materiałami udostępnianymi przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – np. ortofotomapę z mapą zasadniczą lub ewidencyjną lub chmurę punktów z mapą warstwicową.

Główne zalety zastosowania dronów do pozyskiwania danych, to m.in.:

 • Ilość pozyskanych danych
 • Szybkość pomiaru dużych obszarów
 • Możliwość szybkiego szacowania wiarygodności przedmiarów – redukcja ewentualnych nieprzewidzianych kosztów
 • Bezinwazyjne pomiary w trudno dostępnych terenach
 • Przystępna wizualnie forma
 • Możliwość rozpoczęcia procesu projektowania jeszcze przed sporządzeniem mapy do celów projektowych lub pozyskaniem innych materiałów geodezyjnych
 • Dokładność opracowań – szczególnie przy wymaganej dużej liczbie punktów do pomiaru

Sporządzamy precyzyjne podkłady rastrowe z wysoką dokładnością wykorzystywane do tworzenia mapy sytuacyjno –wysokościowej. Tworzymy numeryczne modele terenu z bardzo gęstej chmury punktów uzyskanej z pomiarów fotogrametrycznych.

Opracowanie ortofotomap na podstawie zdjęć lotniczych

Opracowanie ortofotomap na podstawie zdjęć lotniczych

Wykonujemy wysokiej dokładności rastrowe obrazy terenu – ortofotomapy wraz z georeferencją pozyskane z bezzałogowych statków powietrznych (BSP), popularnie zwanych dronami (UAV). Ortofotomapa posiada wszystkie cechy mapy: charakteryzuje się jednolitą skalą dla całego obrazu, jest wpasowana w układ współrzędnych oraz odwzorowuje odległości.

Główne zalety ortofotomapy :

 • wierne odwzorowanie barwne terenu
 • bardzo wysoka rozdzielczość (wielkość terenowa piksela – nawet na poziomie 0,01 m)
 • niski koszt i duża szybkość pozyskania
 • większa niezależność od warunków atmosferycznych niż w przypadku nalotów samolotami
 • kompleksowa informacja o terenie, może uzupełniać albo nawet zastępowaćklasyczne pomiary geodezyjne

Pomiary objętości mas ziemnych metodą fotogrametryczną

W procesie nalotu fotogrametrycznego uzyskujemy błyskawiczny pomiar hałd, pryzm, składów materiałów sypkich, wykopów, zwałowisk i wyrobów górniczych odzwierciedlający wszystkie nieregularne powierzchnie i kształty. Otrzymujemy gęsta chmurę punktów, która pozwala na obliczenie objętości mas z błędem na poziomie 0.5-3%. Bezinwazyjny pomiar w trudnodostępnych miejscach zmniejsza do minimum czas przebywania człowieka w warunkach zagrożenia BHP, nie wstrzymując pracy zakładu na czas pomiarów.

Pomiary objętości mas ziemnych metodą fotogrametryczną
Sporządzenie numerycznego modelu pokrycia terenu

Sporządzenie numerycznego modelu pokrycia terenu

Numeryczny Model Terenu jest numeryczną reprezentacją powierzchni terenu umożliwiającą określenie wysokości H dowolnego punktu o znanych współrzędnych XY, odtworzenie kształtu powierzchni terenu a także określenie wielkości pochodnych do kształtu.

Monitoring postępu prac budowlanych

Dzięki regularnym nalotom fotogrametrycznym można uzyskać przejrzysty obraz etapów prac na wszystkich typach budowy, co może być cennym źródłem informacji dla inwestora, wykonawcy lub organu nadzoru. Ortofotomapa lub pojedyncze zdjęcia lotnicze mogą być prezentowane na spotkaniach dotyczących planu budowy, dając lepszy pogląd na sytuację niż wskaźniki procentowe prezentowane na wykresach czy liczby w tabelach oraz stanowić realny dowód wykonanych prac. Na kartometrycznych podkładach uzyskanych z nalotu można dokonywać pomiaru wszelkich powierzchni zagospodarowania o wiele szybciej i z nie gorszą dokładnością niż geodezyjny pomiar klasyczny. Jednym godzinnym nalotem można zastąpić wiele dni pracy polowej geodety. Daje to wymierny atut w postaci danych pozyskanych w jednym momencie – przy obecnej dynamice postępów prac na budowach geodeta mierzący metodami klasycznymi będzie zawsze o dzień – dwa w tyle za postępującą budową. Dodatkowy produkt, jakim jest model 3d terenu może służyć jednocześnie do obliczania mas ziemnych.

Monitoring postępu prac budowlanych
Pomiary terenów trudno dostępnych i niebezpiecznych

Pomiary terenów trudno dostępnych i niebezpiecznych

Z drona zobaczysz szybciej i więcej. Trudno dostępne miejsca nie stanowią dla nas problemu. Wykonujemy pełny monitoring wszystkich obiektów inżynierskich pod dowolnym kątem i z dowolnej odległości na każdym etapie budowy i eksploatacji. Poprzez zdjęcia i modelowanie 3D obrazujemy stopień zużycia oraz usterki.